Algemene voorwaarden

1. Definities.

1.1 Publisher: Iedere (rechts)persoon die websites aanbied om daarop links te plaatsen tegen een vergoeding.
1.2 Adverteerder: Iedere (rechts)persoon die via het platform LinksMarkt links koopt.
1.3 LinksMarkt: De organisatie die de website heeft ontwikkeld.
1.4 Link: Een verwijzing op een website naar een andere website.

2. Toepasselijkheid.

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere dienst tussen partijen.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. Het verkopen van de links.

3.1 Het aanbod aan websites die de publisher op LinksMarkt aanbiedt moet geleverd worden indien een link wordt verkocht.
3.2 De publisher is zelf verantwoordelijk voor zijn assortiment, dus wanneer een website niet meer beschikbaar is voor het verkopen van de links, dan moet de adverteerder deze website uit zijn assortiment verwijderen.
3.3 Indien een adverteerder een link later dan 72 uur na aanvraagdatum plaatst, dan wordt er 5% van de verkochte link afgetrokken.
3.4 Een link aanvraag vervalt automatisch na 7 dagen indien publisher en/of adverteerder geen gehoor geven aan de herinneringen.
3.5 Indien de publisher een link verwijderd voor de einddatum, dan krijgt de publisher een boete over het volledige link bedrag plus € 125,00 extra als schadevergoeding en administratiekosten.
3.6 Voor het verkopen van de links vragen wij op het dit moment een commissie van:
€0,- tot €25,-25%
€26,- tot €50,-22.5%
€51,- tot €75,-20%
€76,- tot €100,-17,5%
€101,- tot €150,-15%
€151,- tot €200,-12,5%
3.7 De bovengenoemde commissies kunnen ten allen tijden gewijzigd worden.
3.8 Het is niet toegestaan om de HTML code Meta-nofollow te gebruiken, tenzij dit bij de aangekochte link is aangegeven.
3.9 Websites die robots blokkeren kunnen niet deelnemen aan LinksMarkt. Onze bots moeten regelmatig de links kunnen controleren.
3.10 Het is niet toegestaan om de woorden ''partners'' of ''linkpartners'' te gebruiken in een URL of op de pagina waar links worden verkocht.
3.11 Lopende links kunnen worden verlengd, tenzij u uw website onzichtbaar maakt op ''mijn sites''.
3.12 De uitbetaling van het opgebouwde saldo door het verkopen van de links geschiedt de eerste werkdag van de maand over het saldo van de voorgaande maand.
3.13 Voor de uitbetaling dient het opgebouwde saldo minimaal € 25,00 te bedragen.
3.14 Indien de verkochte links door de publisher geplaatst zijn en deze door wat voor reden dan ook niet door onze bots gecontroleerd kunnen worden, dan heeft de publisher geen recht op het saldo omdat wij dan de status van de link(s) niet kunnen controleren

4. Het kopen van de links.

4.1 Bij het aankopen van de links moeten deze eerst geselecteerd worden, zodat deze een negatief saldo vormen. Wanneer er betaald is, worden de links geplaatst.
4.2 De betaling geschiedt door middel van iDeal, Bancontact, SOFORT Banking, overboeking, Bitcoin, KBC/CBC-betaalknop en Belfius Direct net.
4.3 Indien uw gekochte link niet geplaatst wordt, dan wordt het bedrag hiervoor toegevoegd aan uw account saldo.
4.4 Indien er een onverbruikte saldo op uw account staat, is het niet mogelijk om het te laten uitkeren.

5. Overeenkomst en opzegging.

5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die bij de aankoop van de link wordt opgegeven.
5.2 Bij een aankoop van een link, die u niet verlengd binnen de bepaalde tijd wordt die automatisch opgezegd.
5.3 Er is geen garantie dat u de link kunt verlengen, dit is afhankelijk van de publisher.
5.4 Als FB Commercials een domein opkoopt dan wordt dat domein uit uw account verwijderd.

6. Wijziging en meerwerk.

6.1 Het wijzigen van een reeds geplaatste link kost € 2,50 extra. Hiervan is € 2,00 voor de publisher en € 0,50 voor LinksMarkt

7. Aansprakelijkheid.

7.1 LinksMarkt of de publisher zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.
7.2 LinksMarkt is nimmer aansprakelijk voor andere (indirecte) schade, daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7.3 Indien de publisher of LinksMarkt aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gekochte link, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Overmacht.

8.1 LinksMarkt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van LinksMarkt zijn toeleveranciers, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur van derden waarvan het gebruik door LinksMarkt aan publisher en adverteerder is voorgeschreven.
8.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn uit welke hoofde dan ook.
8.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.

9. Overige bepalingen

9.1 Het is niet toegestaan om contact op te nemen met de publishers die verkregen zijn via dit platform. Hiervoor kunnen controles worden uitgevoerd en bij een overtreding bedraagt de boete € 795,00 voor de partij die deze regel overtreed.
9.2 Alle data op dit platform mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Hiervoor geldt dezelfde boete genoemd in artikel 9.1

10. Slotbepalingen

10.1 LinksMarkt is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
10.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LinksMarkt meldt.
10.3 Indien in de persoonsgegevens wijzigingen optreden, dan dient dit zo spoedig mogelijk verwerkt te worden.